Infographic: Các bậc đào tạo tại Đại học Xây dựng

Từ kỳ tuyển sinh năm 2020 (K65), chương trình đào tạo của Khoa Cầu đường có sự đổi mới với 3 mô hình sau:

(1) Chương trình Cử nhân Kỹ thuật (4 năm): Cấp bằng CỬ NHÂN (đại học).

(2) Chương trình tích hợp Cử nhân – Kỹ sư (5 đến 5,5 năm): Cấp 2 bằng CỬ NHÂN (đại học) và KỸ SƯ (sau đại học).

(3) Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ (5,5 năm): Cấp 2 bằng CỬ NHÂN (đại học) và THẠC SĨ (sau đại học).