Bộ môn Địa chất Công trình

Với đội ngũ cán bộ tiền thân của Khoa Xây Dựng được thành lập từ niên học 1958 – 1959 trực thuộc trường Đại Học Bách Khoa, cho đến khi Khoa Xây Dựng tách khỏi Đại học Bách Khoa thành lập Trường Đại học Xây dựng niên học 1965 – 1966, Bộ môn đã được thành lập và trực thuộc khoa Cầu Đường. Đến nay Bộ môn đã có bề dày hơn 60 năm giảng dạy và phát triển với 09 giảng viên cơ hữu. Trong số các Thầy giáo đang tham gia công tác giảng dạy có 02 Phó giáo sư, 07 Thạc sỹ và 01 Kỹ sư.

I.         CÁC CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

TT HỌ VÀ TÊN TT HỌ VÀ TÊN
1 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích 6 ThS. Nguyễn Thu Huyền
2 PGS.TS. Nguyễn Hồng Đức 7 ThS. Nguyễn Văn Hiến
3 ThS. Trần Hùng Anh 8 ThS. Đinh Thế Hiên
4 ThS. Đặng Thị Lan Anh 9 KS. Nguyễn Hữu Mạnh
5 ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 10 ThS. Nguyễn Viết Minh

II.     CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Danh sách các môn học mà Bộ môn phụ trách với cấp đại học:

  1. Địa chất công trình;
  2. Địa chất công trình & Địa chất thủy văn công trình;
  3. Khoáng vật & Thạch học;
  4. Thực tập Địa chất công trình;
  5. Thực tập Địa chất công trình & Địa chất thủy văn công trình.

Ngoài ra từ năm 1990 Trường Đại Học Xây Dựng đã mở chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ Địa kỹ thuật xây dựng. Danh sách các môn học mà Bộ môn phụ trách đào tạo với cấp cao học:

  1. Địa chất công trình nâng cao;
  2. Các vấn đề về nước dưới đất;
  3. Hướng dẫn Luận văn cao học.

Bộ môn đã tham gia nghiên cứu khoa học 4 đề tài cấp Nhà nước, 05 đề tài cấp Bộ, nhiều đề tài cấp trường và bài báo khoa học.

III.  CÔNG TÁC SOẠN GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

TT Tên giáo trình và tài liệu tham khảo Tác giả
1 Địa chất công trình Nguyễn Hồng Đức;

Nguyễn Viết Minh

2 Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng Nguyễn Ngọc Bích
3 Địa chất thủy văn công trình Nguyễn Hồng Đức; Nguyễn Viết Minh; Trần Hùng Anh; Nguyễn Thu Huyền
4 Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng Nguyễn Ngọc Bích
5 Bài tập địa kỹ thuật Trần Thanh Giám
6 Địa kỹ thuật thực hành Nguyễn Ngọc Bích; Nguyễn Hồng Đức; Trần Thanh Giám
7 Các vấn đề về nước dưới đất Nguyễn Hồng Đức;

Nguyễn Viết Minh

8 Cơ sở địa chất công trình và Địa chất thủy văn công trình Nguyễn Hồng Đức
9 Các kỹ thuật mới cải tạo và bảo vệ môi trường đất trong xây dựng Nguyễn Ngọc Bích;

Nguyễn Viết Minh

10 Địa kỹ thuật biển và móng các công trình ngoại khơi Nguyễn Ngọc Bích;

Nguyễn Việt Dương

11 Đất xây dựng và phương pháp gia cố nền đất Trần Thanh Giám
12 Tuyển tập các bài tập địa kỹ thuật Nguyễn Ngọc Bích
13 Địa kỹ thuật Trần Thanh Giám
14 Địa kỹ thuật có ví dụ và bài tập Trần Thanh Giám
15 Khoáng vật và Thạch học Trần Thanh Giám
16 Lý thuyết và bài tập địa kỹ thuật công trình Nguyễn Ngọc Bích
17 Đất xây dựng – Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng Nguyễn Ngọc Bích; Lê Thị Thanh Bình; Vũ Đình Phụng

IV.  THÀNH TÍCH THI ĐUA

Tập thể và cá nhân của bộ môn đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cấp Bộ và cấp Trường.