NGUYỄN HỮU MẠNH

  • Họ tên : NGUYỄN HỮU MẠNH
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Kỹ sư
  • Học hàm - chức danh : Giảng viên
  • Ngày sinh : 10-01-1982
  • Email : manhnh@nuce.edu.vn

ĐÀO TẠO

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC