Hoạt động của sinh viên

302

Hội trại Sinh viên xuất sắc Khoa Cầu đường năm học 2018 – 2019

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 2 năm 2019, Hội trại sinh viên xuất sắc Khoa Cầu đường là chương trình được...
324

Kỷ yếu Sinh viên 60CDC

Ngày 12 tháng 1 năm 2019, Khoa Cầu đường tổ chức kỷ yếu cho lớp Sinh viên Cầu đường tài năng CDC Khóa 60. Từ...