Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Ngày 13 tháng 6 năm 2016

  • Kết quả phúc tra Giáo dục Quốc phòng 3 sv 318058: pt
  • Tin học ứng dụng đường DQT: DQT
  • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT

Khóa 59:

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh 59CD1+2+3+4+5: ttHCM

 

Khóa 60:

– Pháp luật Việt Nam đại cương 60CD1+2+3+4+5+6+E: pldc