Danh sách sinh viên CDE được khen thưởng năm học 2019/2020

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên hệ Cầu đường Anh ngữ đạt tiêu chí khen thưởng năm học 2019/2020 của hệ CDE như sau:

Học kì 1 năm học 2019-2020.

Học kì 2 năm học 2019 – 2020: