THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC TIẾNG ANH CÁC LỚP CDE KÌ 20161 TUẦN 1+2+3+4

  • Trang chủ
  • Sinh viên
  • THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC TIẾNG ANH CÁC LỚP CDE KÌ 20161 TUẦN 1+2+3+4

Khoa Cầu Đường thông báo hủy lịch học Tiếng Anh  K58CDE  Tuần học 1+2+3+4 như sau :

TT Nhóm Thứ Tiết Phòng Ghi chú Tuần học
1. 58CDE1 4 456 105H1 Trả lại phòng học 1+2+3+4
2. 58CDE2 2 456 106H1