LÊ BÁ DANH

  • Họ tên : LÊ BÁ DANH
  • M/F : Nam
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Ngày sinh : 05-09-1984
  • Email : danhlb@nuce.edu.vn

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam. 2008
Thạc sĩ: Chuyên ngành Kết cấu và Vật liệu, Trường Quốc gia Cầu đường, Pháp. 2009
Tiến sĩ: Chuyên ngành Kết cấu và Vật liệu, Viện khoa học ứng dụng Quốc gia, Pháp. 2013

Hướng nghiên cứu chính

Cơ học Kết cấu và Vật liệu
Phân tích kết cấu công trình cầu
Mô phỏng kết cấu, vật liệu bằng phương pháp phần tử hữu hạn, phần tử rời rạc
Tối ưu hóa kết cấu công trình
Cơ học phá hủy vật liệu rắn biến dạng

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2009-2013 Viện khoa học ứng dụng Quốc gia thành phố Strasbourg, (INSA de Strasbourg), Pháp Nghiên cứu sinh
2013-2016 Trường Arts et Métiers ParisTech, thành phố Bordeaux, Pháp Postdoc
2016-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

1. Chủ nhiệm đề tài (2018-2019). Mô hình hóa sự phân tách lớp, sự xuất hiện và phát triển của vết nứt trong vật liệu composite sử dụng mô hình 3D trong phương pháp phần tử rời rạc. Nafosted

Bài báo khoa học quốc tế

5. F. Dau, J. Girardot, B.D. Le (2016). A Promising Way to Model Damage in Composite and Dry Fabrics Using a Discrete Element Method (DEM). Applied Mechanics and Materials 
4. G. Koval, B.D. Le, C. Chazallon (2016). Discrete element model for brittle rupture under tensile and compressive loading. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
3. B.D. Le, F. Dau, J.L. Charles, I. Iordanoff (2016). Modeling damages and cracks growth in composite with a 3D discrete element method. Composites Part B: Engineering
2. B. D. Le, G. Koval, C. Chazallon (2016). Discrete element model for crack propagation in brittle materials, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
1. B. D. Le, G. Koval, C. Chazallon (2013). Discrete element approach in brittle fracture mechanics. Engineering Computations

Bài báo hội thảo quốc tế

11. B.D. Le, T.D. Tran (2018). A efficient way to model the fracture behavior of concrete by Discrete Element Method in 3D. Proceedings of International Conference on the 55th anniversary of establishment of Vietnam institute for building science and technology, ISBN: 978−604−82−2586−5, page: 103-109/Nhà xuất bản Xây dựng
10. B.D. Le, M.H. Ha, B.D. Nguyen (2018). Cracks growth modeling techniques in composite material using 3D Discrete Element Method. Proceedings of International Conference on the 55th anniversary of establishment of Vietnam institute for building science and technology, ISBN: 978−604−82−2586−5, page: 103-109/Nhà xuất bản Xây dựng
9. B.D. Le, X.N. Ho (2016). Modeling damages and cracks growth in concrete beam using a 3D Discrete Element Method. International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Hanoi, Vietnam
8. B.D. Le, F. Dau, J.L. Charles, I. Iordanoff (2015). Modeling damages and cracks growth in composite with a 3D discrete element method. IV International Conference on Particle-based Methods – Fundamentals and ApplicationsBarcelona, Spain
7. I. Iordanoff, J.L. Charles, F. Dau, D. André, A. Goupil, I. Terreros, M. Jebahi, J. Girardot, B.D. Le (2015). Mesoscopic scale simulation for high speed loadings use of Discrete Element Method (DEM) . GDR ACO-Chocolas : workshop “materials under dynamic loadings”Paris, Février
6. F. Dau, L. Mahéo, B. D. Le and J. Girardot (2014). A promising way to model damage in composite and dry fabrics using a Discrete Element Method (DEM). ASTM D30, Composite materialsSan Diego (CA), USA
5. B. D. Le, G. Koval, C. Chazallon (2013). Discrete element model for brittle fracture. III International Conference on Particle-based Methods – Fundamentals and ApplicationsStuttgart, Germany
4. B. D. Le (2013). Modélisation discrète en mécanique de la rupture des matériaux fragiles. Prix Jeunes Chercheurs « René Houpert », 31ème Rencontres de l’AUGCE.N.S. Cachan
3. B. D. Le, G. Koval, C. Chazallon (2012). Modélisation discrète en mécanique de la rupture des matériaux fragiles. XXXeme Rencontres AUGC-IBPSAChambéry, Savoie
2. B. D. Le, G. Koval, C. Chazallon (2011). A discrete element approach in fracture mechanics of brittle materials. II International Conference on Particle-based Methods – Fundamentals and ApplicationsBarcelona, Spain
1. B. D. Le, G. Koval, C. Chazallon (2011). Modélisation discrète en mécanique de la rupture. 20eme Congrès Fran¸cais de MécaniqueBesan

Bài báo khoa học trong nước