Thông tin cán bộ khoa
Thông tin cá nhân

Sinh năm 1955. Quê quán: Hà Nội.

Quá trình đào tạo

Chưa cập nhập

Quá trình công tác

Chưa cập nhập

Các môn học đã và đang giảng dạy

Chưa cập nhập

Các bài báo đã đăng

Chưa cập nhập

Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhập

Các sách đã xuất bản

Chưa cập nhập

Thành tích đào tạo

Chưa cập nhập