Thông tin cán bộ khoa
Thông tin cá nhân
 
Khúc Đăng Tùng

Bộ môn Cầu & CTN - Bridge and Tunnel Division
Khoa Cầu Đường - Department of Bridge and Highway
Đại Học Xây Dựng - National University of Civil Engineering, Hanoi, Vietnam

Email: tungkd@nuce.edu.vn

Website: https://sites.google.com/site/khuctungvn/

Quá trình đào tạo

2016, PhD (Civil Engineering), University of Central Florida, FL, USA

2004, ME (Civil Engineering), University of Florida, FL, USA

1999, BS (Civil Engineering), National University of Civil Engineering, Hanoi, Vietnam

 

Quá trình công tác

Chưa cập nhập

Các môn học đã và đang giảng dạy

Chưa cập nhập

Các bài báo đã đăng

Chưa cập nhập

Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhập

Các sách đã xuất bản

Chưa cập nhập

Thành tích đào tạo

Chưa cập nhập