Thông tin cán bộ khoa
Thông tin cá nhân

Họ và tên:                   Trần Đình Trọng

Ngày sinh:                   1982

Nơi sinh:                      Nam Định

Địa chỉ:                       KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại di động:       0962 75 61 80

E-mail:                        trandinhtrong@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

Bằng Tiến sỹ trắc địa, Trường Đại học Nice - Sophia Antipolis Pháp, tháng 06/2013.

Bằng Thạc sỹ trắc địa, Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội, tháng 08/2009.

Bằng Kỹ sư trắc địa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, tháng 06/2005.

Quá trình công tác

2013 - nay: Giảng viên, Bộ môn Trắc địa, Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng.

2010 - 2013: Nghiên cứu sinh - Trợ giảng, GéoAzur, École Doctorale en Sciences Fondamentales et Appliquées - Université de Nice-Sophia Antipolis, France.

2006 - 2009: Giảng viên, Bộ môn Trắc địa, Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng.

Các môn học đã và đang giảng dạy

Trắc địa đại cương

Bản đồ & GIS

GIS

Trắc địa cao cấp đại cương

Các bài báo đã đăng

2016: Frederique Rolandone, Juan Carlos Villegas Lanza, Jean Mathieu Nocquet, Martin Vallee, Hernando Tavera, Francis Bondoux, Trong Dinh Tran, Xavier Martin and Mohamed Chlieh. A Mixed Seismic-Aseismic Stress Release Episode in a Weakly Coupled Subduction Zone in Northern Peru. American Geophysical Union (AGU). ISSN: 0096-3941.

2015: J.C.Villegas-Lanza, J.-M.Nocquet, F.Rolandone, M.Vallée, H.Tavera, F.Bondoux, T.Tran, X.Martin, M.Chlieh. A mixed seismic–aseismic stress release episode in the Andean subduction zone. Nature Geoscience. DOI:10.1038/NGEO2620.

2015: Trần Đình Trọng, Bùi Ngọc Sơn, Vũ Đình Chiều. Xử lý chuỗi vị trí của mạng lưới GPS liên tục: Renag, Pháp. Hội nghị KHCN lần thứ 14 Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.

2015: Trần Đình Trọng, Đào Duy Toàn, Vũ Sơn Tùng. Phát hiện trị dị thường trong chuỗi trị đo vị trí điểm GNSS liên tục. Hội nghị KHCN lần thứ 14 Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.

2014: Phương pháp Dikin phát hiện trị đo chứa sai số thô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam. Tập 52, số 4B. 2014 519-526.

2014: Motion of continental slivers and creeping subduction in the northern Andes. Nature Geoscience. doi:10.1038/ngeo2099.

2012: Tran DT, Jean-mathieu NOCQUET. Automatic analysis of GPS time series for tectonics. 16th General Assembly of WEGENER, France.

2011: Tran DT. Amélioration des séries temporelles GPS. 6exe Colloque de doctorants de l’Ecole doctoral de Sciences Fondamentales et Appliquées – Université de Nice Sophia Antipolis,  France.

2010: Đặng Nam Chinh, Trần Đình Trọng. Bình sai lưới GPS trong hệ  tọa độ  vuông góc không gian địa diện chân trời địaphương.Tạp chí KHCN Xây dựng. Số 2 – 2010.

2008: Trần Đình Trọng. Đo vẽ bản đồ khu vực địa hình khó khăn bằng máy toàn đạc không gương TRC450. Hội nghị Khoa học Trường Đại học Xây dựng.

2007: Trần Đình Trọng. Sử dụng lịch vệ tinh chính xác để xử lý lưới GPS thi công cầu. Hội nghị Khoa học Trường Đại học Xây dựng.

2006: Trần Đình Trọng. Nghiên cứu khả năng đo khoảng cách của chế độ đo không gương máy toàn đạc điện tử TCR 405. Hội nghị Khoa học Trường Đại học Xây dựng.

2004: Trần Đình Trọng. Sử dụng lịch vệ  tinh chính xác và lịch vệ  tinh quảng bá trong xử  lý cạnh đo GPS. Nghiên cứu khoa học sinh viên.

2003: Trần Đình Trọng. Nghiên cứu các phương pháp tính trong tính toán trắc địa. Nghiên cứu khoa học sinh viên.

Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhập

Các sách đã xuất bản

Chưa cập nhập

Thành tích đào tạo