Thông tin cán bộ khoa
Thông tin cá nhân
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuyển
Năm sinh: 1977
Nơi sinh: Thái Bình
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ: Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại di động: 0915-937-888
E-mail: tuyen.nguyenngoc@gmail.com
Website cá nhân: https://sites.google.com/site/tuyennguyenngoc/

 

 

Quá trình đào tạo

Bằng Tiến sỹ kết cấu Xây dựng tại Trường đại học tổng hợp tiếu bang New Mexico Hoa Kỳ tháng 12/2010

Bằng Thạc sĩ kết cấu Xây dựng tại Trường đại học tổng hợp tiếu bang New Mexico Hoa Kỳ tháng 5/2005

Bằng Kỹ sư xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tháng 5/2000

 

Quá trình công tác

1/2011 – đến nay:

NƠI LÀM VIỆC:         Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU)

VỊ TRÍ LÀM VIỆC:     Giảng viên; Chuyên gia kết cấu cầu

Kiểm định các cầu yếu trên huyện đảo Phú Quốc – Kiên Giang

Thử tải cầu Hoàng Thạch và cảng xuất Clinker thuộc công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Kinh Môn – Hải Dương.

Tham gia thử tải cầu Thăng Long

Tham gia điều tra cầu Xuân Mai, Khe Hàng và Vai Réo.                                        

Thử tải và đánh giá sức chịu tải của các cầu Mỹ Chánh (thuộc Quảng Trị); An Lỗ, Phú Xuân và An Nông (thuộc Huế).

                                             

8/2005 – 12/2010 :                

NƠI LÀM VIỆC:         Khoa Xây dựng – Trường đại học tổng hợp bang NM – Hoa Kỳ

VỊ TRÍ LÀM VIỆC:     Nghiên cứu sinh; Trợ giảng và nghiên cứu khoa học

Thử tải và đánh giá sức chịu tải của cầu Arroyo Seco trên đường cao tốc liên bang I-25 tại tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ.

Trưởng nhóm nghiên cứu so sánh phương pháp đánh giá sức chịu tải của cầu theo LFR và LRFR

Trưởng nhóm nghiên cứu đánh giá và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới độ chính xác của kết quả kiểm định

Thử tải cầu Hatch tại tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ

Thử tải cầu Las Cruces tại tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ

Trưởng nhóm dự án đánh giá sức chịu tải của các cầu thuộc tiểu bang New Mexico dựa trên hồ sơ thiết kế ban đầu (dự án được tài trợ bởi Sở giao thông tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ).

 

8/2003 – 5/2005:                    

NƠI LÀM VIỆC:         Khoa Xây dựng – Trường đại học tổng hợp bang NM – Hoa Kỳ

VỊ TRÍ LÀM VIỆC:     Sinh viên cao học; Trợ giúp nghiên cứu khoa học

Tham gia dự án đánh giá sức chịu tải của cầu Los Alamos Canyon (cầu vòm thép đinh tán) tại tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ. Dự án được tài trợ bởi phòng quản lý thiết bị và cơ sở hạ tầng của Trung tâm thí nghiệm quốc gia Los Alamos – Hoa Kỳ.

Thử tải và xác định sức chịu tải của cầu bản bê tông cốt thép nhịp liên tục (9 nhịp) trước và sau khi gia cường bằng các lưới cacbon FRP.

Tham gia các dự án điều tra cầu tại tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ

 

7/2000 – 7/2003:

NƠI LÀM VIỆC:         Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU)

VỊ TRÍ LÀM VIỆC:     Giảng viên; Chuyên gia kết cấu cầu

Tham gia thiết kế kết cấu quay của cầu dây văng Sông Hàn.

Thử tải và thiết lập trạng thái không cho cầu Đáp Cầu

Thử tải và thiết lập trạng thái không cho cầu Quý Cao

Kiểm định các cầu yếu thuộc đồng bằng song Cửu Long

 

Các môn học đã và đang giảng dạy

0

Các bài báo đã đăng

Chưa cập nhập

Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhập

Các sách đã xuất bản

1/2011 – đến nay:

NƠI LÀM VIỆC:         Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU)

VỊ TRÍ LÀM VIỆC:     Giảng viên; Chuyên gia kết cấu cầu

Kiểm định các cầu yếu trên huyện đảo Phú Quốc – Kiên Giang

Thử tải cầu Hoàng Thạch và cảng xuất Clinker thuộc công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Kinh Môn – Hải Dương.

Tham gia thử tải cầu Thăng Long

Tham gia điều tra cầu Xuân Mai, Khe Hàng vàVai Réo.                                        

Thử tải và đánh giá sức chịu tải của các cầu Mỹ Chánh (thuộc Quảng Trị); An Lỗ, Phú Xuân và An Nông (thuộc Huế).

                                             

8/2005 – 12/2010 :                

NƠI LÀM VIỆC:         Khoa Xây dựng – Trường đại học tổng hợp bang NM – Hoa Kỳ

VỊ TRÍ LÀM VIỆC:     Nghiên cứu sinh; Trợ giảng và nghiên cứu khoa học

Thử tải và đánh giá sức chịu tải của cầu Arroyo Seco trên đường cao tốc liên bang I-25 tại tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ.

Trưởng nhóm nghiên cứu so sánh phương pháp đánh giá sức chịu tải của cầu theo LFR và LRFR

Trưởng nhóm nghiên cứu đánh giá và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới độ chính xác của kết quả kiểm định

Thử tải cầu Hatch tại tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ

Thử tải cầu Las Cruces tại tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ

Trưởng nhóm dự án đánh giá sức chịu tải của các cầu thuộc tiểu bang New Mexico dựa trên hồ sơ thiết kế ban đầu (dự án được tài trợ bởi Sở giao thông tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ).

 

8/2003 – 5/2005:                    

NƠI LÀM VIỆC:         Khoa Xây dựng – Trường đại học tổng hợp bang NM – Hoa Kỳ

VỊ TRÍ LÀM VIỆC:     Sinh viên cao học; Trợ giúp nghiên cứu khoa học

Tham gia dự án đánh giá sức chịu tải của cầu Los Alamos Canyon (cầu vòm thép đinh tán) tại tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ. Dự án được tài trợ bởi phòng quản lý thiết bị và cơ sở hạ tầng của Trung tâm thí nghiệm quốc gia Los Alamos – Hoa Kỳ.

Thử tải và xác định sức chịu tải của cầu bản bê tông cốt thép nhịp liên tục (9 nhịp) trước và sau khi gia cường bằng các lưới cacbon FRP.

Tham gia các dự án điều tra cầu tại tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ

 

7/2000 – 7/2003:

NƠI LÀM VIỆC:         Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU)

VỊ TRÍ LÀM VIỆC:     Giảng viên; Chuyên gia kết cấu cầu

Tham gia thiết kế kết cấu quay của cầu dây văng Sông Hàn.

Thử tải và thiết lập trạng thái không cho cầu Đáp Cầu

Thử tải và thiết lập trạng thái không cho cầu Quý Cao

Kiểm định các cầu yếu thuộc đồng bằng song Cửu Long

 

Thành tích đào tạo

Chưa cập nhập