Thông tin cán bộ khoa
Thông tin cá nhân

Họ tên:                Nguyễn Bình Hà

Nghề nghiệp:       Giảng viên đại học

Ngày sinh:                    15/12/1964

Số năm công tác:          27                                                 Quốc tịch: Việt Nam

Tham gia tổ chức nghề nghiệp: UV BCH Hội Cầu đường Việt Nam; Hội Xây dựng Việt Nam

Quá trình đào tạo

Chưa cập nhập

Quá trình công tác

Chưa cập nhập

Các môn học đã và đang giảng dạy

Chưa cập nhập

Các bài báo đã đăng

Chưa cập nhập

Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhập

Các sách đã xuất bản

Chưa cập nhập

Thành tích đào tạo

Chưa cập nhập