Thông báo Vv đăng ký các học phần tiếng Anh cơ ban 1,2.

16/12/2016

Căn cứ vào kết quả kỳ thi 06/2016 tất cả những sinh viên K58, K59, K60 thuộc diện phải học các học phần tiếng Anh cơ bản 1 và 2, sinh viên chủ động đăng ký học các học phần này.

Trong học kỳ II (2016-2017), phòng Đào tạo đã mở lớp tiếng Anh cơ bản I (mã số 440155) và tiếng Anh cơ bản 2 (mã số 440156) dành cho sinh viên các khóa. Sinh viên chủ động đăng ký học theo lịch đã thông báo cho từng khóa đặc biệt là sinh viên năm cuối (K58) cần tích lũy dduur điều kiện xét giao đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên phải học tiếng Anh cơ bản 1 xong mới được đăng ký học tiếng ANh cơ bản 2.

Phòng Đào tạo xin thông báo tới sinh viên được biết và thực hiện.

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)