Thông báo dành cho cán sự lớp K57.

07/11/2016

Phòng Đào tạo trường Đại học Xây dựng mời anh (chị) lớp trưởng K57 đến phòng Đào tạo gặp cô Hạnh (P.304 nhà A1)

Thời gian: Từ 8h30 đến 10h30 thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2016.

Nội dung: Nhận phiếu Đăng ký tốt nghiệp cho lớp.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)