Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

28/06/2016

Ngày 28 tháng 6 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 1: pt
 • Phiếu sửa điểm Thực tập Trắc địa cơ sở Sv3011859: psd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học cơ sở 1 Sv164660: psd
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 3 ngành Đường: DATN
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 3 ngành Cầu: DATN
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 3 ngành Trắc địa: DATN
 • Thực tập Địa chất công trình LOPNV11: ttdc
 • Hệ thống thông tin địa lý DQT: DQT
 • Cơ sở bản đồ DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 DQT: DQT
 • Chuyên đề cầu DQT: DQT

 

Khóa 57:

 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT2 57CD2: cauBTCT2
 • Khai thác kiểm định cầu 57CD2+E2: ktkdc
 • Đồ án Cơ sở đo ảnh 57TRD: dacsda
 • Đồ án Cơ sở Trắc địa công trình 57TRD: datrdct
 • Chuyên đề cầu 57CD2+E2: cdc
 • Cơ sở viễn thám 57TRD: csvt
 • Hệ thống thông tin địa lý 57TRD: ttdl

 

Khóa 58:

 • Trắc địa cao cấp đại cương 2 58TRD: trcc2
 • Các phường pháp số trong cơ học kết cấu 58CD1+2+5: cpps
 • Đồ án Thiết kế HH CT đường 58CD2+5+E: dahh
 • Cơ sở đo ảnh 1 58TRD: csda1

 

Khóa 59:

 • Xác suất thống kê 59CD1+2: xstk
 • Địa chất công trình 59CD1+2: dcct

 

Khóa 60:

 • Thực hành hóa ĐC 60CD3+5: thh
 • Hóa học đại cương 60CD2+3++5+6: hhdc
 • Vẽ kỹ thuật 60CD1+4+E+TRD: vkt
 • Kỹ thuật nhiệt 60CDE: ktn
 • Giáo dục thể chất 2 60CD6+TRD: tc2

 

Ngay 29*6*2016

Khóa 57:

 • Tin học ứng dụng đường 57CDE1: tud

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)