Điểm học kỳ I NH 2017-2018

20/09/2017

Ngày 20 tháng 9 năm 2017

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 58TRD: tttn
 • Thự tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường: tttn
 • Phiếu sửa điểm Thực tập cán bộ kyc thuật Sv 3237258: psd

Ngày 5 tháng 10 năm 2017

 • Địa chất công trình và Địa chất thủy văn (120212) DQT: DQT
 • Địa chất công trình và Địa chất thủy văn (120213) DQT: DQT
 • Địa chất công trình DQT: DQT

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

 • Cơ học đất DQT: DQT
 • Cơ học đất và đá DQT: DQT
 • Nền móng DQT: DQT

Khóa 59:

 • Nền móng 59TRD: nm
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu 59CD3+4: mtc

Khóa 60:

 • Máy xây dựng 60CD5+6: mxd

 

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Máy xây dựng Sv207360: pt
 • Phiếu sửa điểm Nền móng: psd
 • Trắc địa (141601) DQT: DQT
 • Trắc địa và hệ thống thông tin toàn cầu DQT: DQT
 • Sử dụng bản đồ và hệ thống GIS DQT: DQT
 • Trắc đại (140211) DQT: DQT
 • Thiết kế  và xây dwungj mố trụ cầu DQT: DQT

Khóa 59:

 • Cơ sở dữu liệu bản đồ số 59TRD: bds
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu 59CD5: mtc

Khóa 60:

 • Kết cấu thép 1 60CD2: kct1
 • Máy xây dựng 60CD1+2+E: mxd

Khóa 61:

 • Kỹ thuật điện 61CD3+4: ktd
 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 61CD1+2+3+4+TRD: dlcm
 • Trắc địa 61CD5+6+E: trd
 • Thực tập trắc địa 61CD5+6+E: tttrd

Khóa 62:

 • Giáo dục Quốc phòng 1+2+3 62TRD: qp

 

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật SV 261361: pt
 • Thực tập Trắc đại LOPNV11: tttrd

Khóa 59:

 • Ngoại ngữ chuyên ngành 59CD3+5: nncn

Khóa 60:

 • Máy xây dựng 60CD3+4: mxd
 • Kết cấu thép 1 60CD3+4: kct1
 • Cơ học kết cấu 2 60CD1+2+5+6+E+TRD: chkc2

Khóa 61:

 • Môi trường và phát triển bền vững 61CDE: mt
 • Cơ học cơ sở 2 61CD1+2+3+4: chcs2

 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 DQT: DQT
 • Cơ học đất Nền móng DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Phương pháp số trong cơ học kết cấu Sv301458: psd
 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv3063259: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2 Sv6358: pt
 • Kết quả phúc tra Những nguyên lý cơ bản của CNMLN1 Sv918657: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện: pt
 • Kết quả phúc tra Máy xây dựng: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1 Sv143260:pt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu: ttcbkt

Khóa 59:

 • Đồ án Nền móng 59TRD: danm

Khóa 61:

 • Kỹ thuật điện 61CD1+2: ktd
 • Môi trường và phát triển bền vững 61Cd5+6: mt

 

Ngày 21 tháng 11 năm 2017

 • Phiếu sửa điểm Kết cấu bê tông cốt thép: psd
 • Phiếu sửa điểm Trắc địa Sv197461: psd
 • Phiếu sửa điểm Ngoại ngữ chuyên ngành Sv290059: psd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học kết cấu 2 Sv130960: psd
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1 Sv3426458: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD mố trụ cầu: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện Sv1175854: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv1025355: pt
 • Kết quả phúc tra Ngọai ngữ chuyên ngành: pt
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị LOPNV22: gt
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Trắc địa LOPNV23: trd
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Chuyên đề cầu DQT: DQT
 • Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT
 • Tin học ứng dựng cầu DQT: DQT

Khóa 61:

 • Xác suất thồng kê 61TRD: xstk

 

Ngày 4 tháng 11 năm 2017

Kinh tế quản lý và khai thác đường LOPNV20 (Bản in từ edusoft): ktd

 

Ngày 14 tháng 12 năm 2017

 • Phiếu sửa điểm Thực hành Hóa học đại cương: psd
 • Phiếu sửa điểm Vật lí 1 Sv 73158: psd
 • Thiết kế và XD cầu thép 2 DQT: DQT
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 2 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế và XD hầm GT LOPNV11: dahgt
 • Thiết kế và XD hầm GT 2 LOPNV23: hgt2
 • Địa chất công trình LOPNV19: dcct
 • Đồ án Nền móng LOPNV11: danm
 • Nền móng LOPNV17+18: nm

 

Ngày 02 tháng 01 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Nền móng: pt
 • Đồ án Nền móng LPONV16: danm

Khóa 60:

 • Cơ học đất 60CD3+4: chd
 • Đồ án Kết cấu BTCT 60CD1+5+6: dakcbtct
 • Giáo dục thể chất 5: 60CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: tc5

Khóa 61:

 • Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam 61CDE: dl

Khóa 62:

 • Những nguyên lý co bản của CNMLN (phàn 1) 62CD1+2++3+4: nnlp1
 • Giáo dục quốc phòng 1 62Cd1+2+3+4+5+6: qp1
 • Giáo dục quốc phòng 2 62CD1+2+3+4+5+6: qp2
 • Giáo dục quốc phòng 3 62CD1+2+3+4+5+6: qp3

 

Ngày 9 tháng 01 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 1 Sv19762: pt
 • Đồ án tốt nghiệp K58 đơt 1 ngành Đường HĐ 1+2+3+4+5: datnd
 • Đồ án tốt nghiệp K58 đợt 1 ngành Cầu HD2+3: datnc
 • Kinh tế quản lý và khai thác đường DQT: DQT
 • Đồ án Xây dựng đường LOPNV11: daxdd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học đất: psd

Khóa 60:

 • Nhập mông cầu 60CD1+2+E: nmc
 • Kết cấu thép 1 60CDE: kct1
 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 60CD1+2+3+4+5+6: csqh
 • Cơ học đất 60CD1+2+E: chd
 • Đồ án kết cấu BTCT 60CD3+4: dakc

Khóa 61:

 • Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 61CD5+6: dl

Khóa 62:

 • Đại số tuyến tính 62CD3+4+5+6+TRD: dstt
 • Giải tích 1 62CD1+3+5+6: gt1
 • Hình họa 62CD1+2: hh
 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (phần 1) 62CD5+6: mlnp1

 

Ngày 10 tháng 01 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Hình họa: pt
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT LOPNV11: da
 • Đồ án Lập các phương án cầu LOPNV11: da
 • Đồ án Cầu 1 LOPNV11: da
 • Thực tập Đại chất công trình LOPNV11: ttdc
 • Đồ án tốt nghiệp K58 đợt 1 ngành Đường HD1 CDE: datn

Khóa 60:

 • Nhập môn cầu 60CD5+6: nmc
 • Thực tập Địa chất công trình 60CD1+2+3+4+5+6+E: ttdc

Khóa 62:

 • Tin học DC 62CD6: thdc
 • Vật lí 1 62CD3+4: vl1
 • Hình họa 62CD3+4+5+6+TRD: hh

 

Ngày 12 tháng 01 năm 2018

 • Đồ án tốt nghiệp ngành Đường HD 2+3CDE: datn
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Trắc địa: datn
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Cầu HD1+4: datn
 • Đồ án Cơ sở Trắc địa công trình LOPNV11: dacosotrd
 • Kết quả phúc tra Hình họa Sv26961: pt
 • Phiếu sửa điểm Đồ án xây dựng đường Sv1167255: psd
 • Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ LOPNV22: qhgt
 • Đồ án Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường bộ LOPNV11: dahh

Khóa 59:

 • Thiết kế nền mặt đường 59CD2+E: tknmd
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 59CD5: tkxdct1
 • Đồ án thiết kế xây dựng cầu thép 59CD5: dact
 • Cơ sở đo ảnh 2 59TRD: csda2
 • Cơ sở trắc địa công trình 59TRD: cstrd
 • Đồ án thiết kế nền mặt đường 59CD1+2+3+4+5: danmd

Khóa 60:

 • Kết cấu bê tông cốt thép 60CD3+4+E: kcbtct
 • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 60CDE: dakc
 • Kết cấu thép 1 60CD5+6: kct1
 • Tin học chuyên ngành 60TRD: thcn
 • Trắc địa cao cấp đại cương 60TRD: trdcc

Khóa 61:

 • Môi trường và phát triển bền vững 61CD1: mt
 • Vẽ địa hình 61TRD: vdh
 • Thực hành máy trắc địa 61TRD: thmtrd
 • Thực tập Trắc địa 61CD1+2: tttrd
 • Cơ học cơ sở 2 61CD5+6+E: chcs2

Khóa 62:

 • Đại số tuyến tính 62CD1+2: dstt

 

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

 • Đồ án nền móng LOPNV14+15: danm
 • Phiếu sửa điểm Thực tập đệ chất công trình: psd
 • Kết quả phúc Giáo dục quốc phòng: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế nền mặt đường: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học đất: pt
 • Kết quả phúc tra Những nguyên lý cơ bản phần 1: pt
 • Kết quả phúc tra Hình họa: pt
 • Đồ án tốt nghiệp K58 đợt 1 ngành Cầu HDD: datn

Khóa 59:

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 59CDE: danmd
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 59CDE: tkxdct1
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép: daxdct

Khóa 60:

 • Lý thuyết sai số 2 60TRD: ltss
 • Cơ học đất 60CD5+6+TRD: chd
 • Nhập môn cầu 60CD3+4: nmc
 • Kết cấu bê tông cốt thép 60CD1+2+5+6: kc

Khóa 61:

 • Thực tập trắc địa 61CD3+4: tttrd
 • Trắc địa 61CD1+2+3+4: trd
 • Trắc đại cơ sở 1 61TRD: trdcs1
 • Kỹ thuật điện 61CD5+6: ktd
 • Cơ học cơ sở 2 61TRD: chcs2

Khóa 62:

 • Vật lí 1 62CD1+2+5+6: vl1
 • Tin học đại cương 62CD1+2+5: thdc

 

Ngày 26 tháng 01 năm 2018

 • Đại chính đại cương DQT: DQT
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Sức bền vật liệu 1 Sv254261: psd
 • Giao thông và đường đô thị DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Thực tập Đại chất công trình: psd
 • Kết quả phúc tra Cơ học đất: pt
 • Kết quả phúc tra Tiếng Anh cơ bản 1 Sv111662: pt
 • Kết quả phúc tra Đò án Thiết kế cầu BTCT Sv442058: pt
 • Kết quả phúc tra Những nguyên lý CB của CN Mác Lê nin P1 Sv238962: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế nền mặt đường Sv161159: pt
 • Bảng điểm lẻ Giáo dục quốc phòng 1+2+3 Sv138661: bdl

Khóa 59:

 • Thiết kế xây dwungj cầu thép 1 59CD2+3+4: tkxdct1
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép 59CD2+3+4: dact
 • Thiết kế nền mặt đường 59CD3+4: nmd
 • Động lực học công trình 59CD1+2+3+4: dlh
 • Đồ án Trắc địa cao cấp 59TRD: datrdcc
 • Đồ án Đại chính chuyên ngành 59TRD: dadc

Khóa 60:

 • Vật liệu xây dwungj 60TRD: vlxd
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 60CDE: nncn
 • Đại chính đại cương 60TRD: dcdc

Khóa 61:

 • Kỹ thuật điện 61CDE: ktd
 • Sức bền vaatk liệu 1 61CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: sbvl1

Khóa 62:

 • Giải tích 1 62TRD: gt1
 • Tin học đại cương 62CD3+4: thdc

 

Ngày 9 tháng 02 năm 2018

 • Kết quả phúc tra TK nền mặt đường: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính: pt
 • Kết quả phú tra Cơ học đất Sv7260: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1: pt
 • Kết quả phú tra Kỹ thuật điện: pt
 • Kết quả phúc tra Đồ án TKXD cầu thép Sv384058: pt
 • Kết quả phúc tra Thủy lực đại cương Sv1522960: pt
 • Phiếu sửa điểm Vật liệu XD: psd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học đất Sv201660: psd
 • Phiếu sửa điểm TK nền mặt đường: psd
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng LOPNV18+DQT: xdd
 • Cảng hàng không và sân bay DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị DQT: DQT
 • Đồ án Nền móng LOPNV12+13: danm

Khóa 59:

 • Cơ sở bản đồ 59TRD: csbd
 • Thiết kế nền mặt đường 59CD5: nmd

Khóa 61:

 • Môi trường và phát triển bền vững 61CD3+4: mt

Khóa 62:

 • Tiếng anh 1+2+3+4 62CDE: ta

 

Ngày 27 tháng 2 năm 2018

 • Phiếu sửa điểm Tư tưởng Hồ Chí Minh: psd
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv3053659: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1 Sv39261: pt

 

Ngày 9 tháng 03 năm 2018

Kinh tế quản lý và khai thác đường LOPNV: ktqlduong

 

Khóa 59:

 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 59CD1: tkxdct1
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép 59CD1: da tkxdct
 • Thiết kế nền mặt đường 59CD1: tknmd

Khóa 62:

 • Giải tích 1 62CD2+4: gt1

 

Ngày 13 tháng 3 năm 2018

 • Phiếu sửa điểm Đại số tuyến tính Sv 294959: psd

Khóa 59:

 • Động lực học công trình 59CD5+E: dlhct

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2018

 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Trắc địa đợt 2: datn
 • Đồ án Nền móng LOPNV14+15: danm
 • Phiếu sửa điểm Đồ án Kết cấu BTCT: psd

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)