Điểm học kỳ I năm học 2016-2017

28/09/2016

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Thực tập cán bộ kỹ thuật sv790357: pt
 • Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT
 • Trắc địa (140211) DQT: DQT
 • Trắc đại (141601) DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị (161707) DQt: DQT
 • Giao thông và đường đô thị (160469) DQt: DQt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường: tttn
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu: tttn
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Trắc địa: tttn

 

Ngày 5 tháng 10 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Giao thông và đường đô thị Sv 012920: pt
 • Phiếu sửa điểm Thực tập cán bộ kỹ thuật Sv 846057: psd
 • Bảng điểm lẻ Thực tập cán bộ kỹ thuật Sv 012920: bdl

 

Ngày 11 tháng 10 năm 2016

 • Địa chất công trình (150211) DQT: DQT
 • Khoáng vật và Thạch học DQT: DQT
 • Địa chất công trình và Đại chất thủy văn DQT: DQT
 • Địa chất công trình (151901) DQT: DQT
 • Địa chất công trình (153101) DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu DQT: DQT

Khóa 58:

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu 58CD4+5:mtrc

Khóa 59:

 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 59TRD: qhkt
 • Máy xây dựng 59CD1+2: mxd

Khóa 60:

 • Cơ học cơ sở 2 60CD1+2+3+4: chcs2
 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 60TRD: dl

 

Ngày 12 tháng 10 năm 2016

 • Công nghệ Gis DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế và xây dwungj mố trụ cầu sv236858: psd

Khóa 58:

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu 58CD1+2: mtc

Khóa 59:

 • Lý thuyết sai số 59TRD: ltss
 • Cơ học kết cấu 1 59CD2: chkc1

Khóa 60:

 • Thực hành vật lí 60CD5: thvl
 • Trắc địa 60CD5+6: trd
 • Thực tập Trắc địa 60CD5+6+E: tttrd

 

Ngày 17 tháng 10 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Hình họa sv1516560: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2 sv198360: pt
 • Cơ học đất và đá DQT: DQT
 • Cơ học đất DQt: DQT
 • Phiếu sửa điểm Máy xây dwungj sv878757: psd
 • Phiếu sửa điểm Thực tập CBKT sv319257: psd

Khóa 58:

 • Kinh tế xây dwungj 1 58CD1+2: ktxd1

Khóa 59:

 • Cơ học đất 59TRD: chd

Khóa 60:

 • Xác suất thống kê 60TRD: xstk

Khóa 61:

 • Giáo dục Quốc phòng 1+3 61TRD: qp13

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2016

 • Trắc địa và hệ thống thông tin toàn cầu DQt: DQT

Khóa 58:

 • Nền móng 58TRD: nm

Khóa 59:

 • Kết cấu thép 1 59CD1+2+3+4: kct1
 • Cơ học đất 59CDE: chd
 • Máy xây dựng 59CD3+4+5+E: mxd

Khóa 60:

 • Môi trường và phát triển bền vững 60CDE: mt
 • Trắc địa 60CDE: trd

Khóa 61:

 • Giáo dục quốc phòng 2 61TRD: qp2

 

Ngày 24 tháng 10 năm 2016

 • Phiếu sửa điểm Nền móng sv318658: psd

Khóa 58:

 • Cơ sở dữ liệu bản đồ số 58TRD: bds

Khóa 60:

 • Môi trường và phất triển bền vũng 60CD5+6: mt
 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 60CD1+2+3+4: dl

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2016

Khóa 59:

 • Cơ học kết cấu 2 59CD1+2+3+4+5+E+TRD: chkc2
 • Cơ học đất 59CD5: chd

Khóa 60:

 • Kỹ thuật điện 60CD1+2+3+4: ktd

 

Ngày 02 tháng 11 năm 2016

 • Phiếu sử điểm Kết cấu thép 1 Sv 3061557: psd
 • Kết quả phúc tra Tin học đại cương Sv 137157: pt
 • Nền móng DQT : DQT

Khóa 58:

 • Kinh tế xây dựng 1 58CD3+4: ktxd1
 • Thiết kế và Xây dựng mố trụ cầu 58CDE: mtc

Khóa 59:

 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 59CDE: qhkt

 

Ngày 9 tháng 11 năm 2016

 • Đồ án Nền móng LOPNV11+12: danm
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Tin học ứng dụng đường LOPNV22+ DQT: tudd
 • Đồ án đường 1 LOPNV11: dad1
 • Giao thông và đường đô thị LOPNV22: gt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu sv 314658: kqpt
 • Kết quả phúc tra Cơ học đất sv 322358: kqpt
 • Kết quả phúc tra Thực tập cán bộ kỹ thuật sv 436157: pt
 • Phiếu sửa điểm Cơ học đất sv 173559: psd
 • Khóa 58:
 • Đồ án Nền móng 58TRD: danm

 

Ngày 02 tháng 12 năm 2016

 • Địa chất công trình LOPNV19: dcct
 • Đồ án Xây dwungj đường LOPNV11: daxdd
 • Chuyên đề cầu DQT: DQT
 • Kinh tế quản lý và khai thác đường DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Cơ học kết cấu 2 sv3108758: kqpt

 

Ngày 13 tháng 12 năm 2016

 • Nền móng LOPNV17: nm
 • Đồ án Nền móng LOPNV14+16: danm
 • Kết quả phúc tra Xác suất thống kê Sv1494755: pt
 • Phiếu sửa điểm Nền móng Sv137157: psd
 • Phiếu sửa điểm Những NL cơ bản của CNMLN (phần 1) Sv128060: psd

 

Ngày 26 tháng 12 năm 2016

 •  Nền móng LOPNV18: danm
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế xây dwungj cầu thép LOPNV11: dact
 • Kết quả phúc tra Vật lí 1 SV527058: pt

Khóa 58:

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 58CD1+2: danmd

 

Ngày 5 tháng 01 năm 2017

 • Phiếu sửa điểm Thực tập Trắc địa Sv32360: psd
 • Đồ án TK và XD hầm GT LOPNV: dahgt
 • Thiết kế và XD hầm GT DQT: DQT
 • Thiết kế HHvaf KSTK đường bộ DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Nguyên lý cơ bản của CNMLN 1 Sv125060: psd
 • Phiếu sửa điểm Giáo dục thể chất 1 Sv653656: psd

Khóa 58:

 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 58CD3+4: tkxdct1
 • Đồ án thiết kế XD cầu thép 58CD3+4: daxdct

Khóa 59:

 • Giáo dục thể chất 5 59CD1+2+3+4+5+E+TRD: tc5
 • Cơ học đất 59CD3+4: chd
 • Đại chính đại cương 59TRD: dcdc
 • Kết cấu bê tông cốt thép 59CDE: kcbtct
 • Đồ án kết cấu bê tông cót thép 59CD5+E: dakc

Khóa 60:

 • Cơ học cơ sở 2 60CD5+6+e+TRD: chcs2
 • Giáo dục thể chất 3 60CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: tc3
 • Thực tập Trắc địa 60CD1+2+3+4: tttrd
 • Trắc địa 60CD1+2+3+4: trd

Khóa 61:

 • Hình họa 61CD1+2: hh
 • Giáo dục Quốc phòng 1 61CD1+2+3+4+5: qp1

 

Ngày 10 tháng 01 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 3: pt

Khóa 58:

 • Động lực học công trình 58CD1+2+3+4+5+E: dlhct
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 58CD4: danmd

Khóa 59:

 • Kết cấu thép 1 59CD5+E: kct1

Khóa 60:

 • Kỹ thuật điện 60CDE: ktd

Khóa 61:

 • Giáo dục quốc phòng 1 61CD6+E: QP1
 • Giáo dục quốc phòng 2 61CD1+2+3+4+5+6+E: QP2
 • Giáo dục quốc phòng 3 61CD1+2+3+4+5+6+E: QP3
 • Vật lí 1 61CD1+2+5+6+TRD: vl1
 • Hình họa 61CD3+4: hh

 

Ngày 16 tháng 01 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 3 sv68361: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 sv1127757: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1: pt
 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 2 sv 123161: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2 sv1494755: pt
 • Phiếu sửa điểm Cơ học đất sv215859: psd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học đất sv179858: psd
 • Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ LOPNV22: qgml
 • Trắc địa cao cấp đại cương 1 DQT: DQT
 • Thực tập Trắc địa LOPNV11: tttrd
 • Thiết kế và Xây dựng Cầu BTCT 1 DQT: DQT
 • Thiết kế và Xây dựng Cầu BTCT 1 LOPNV21: cbctt1
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT LOPNV11: dacbtct

Khóa 58

 • Đồ án Thiết kế Xây dựng cầu thép 58CD1+2: datkct
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 58CD1+2: tkct1
 • Cơ sở trắc địa công trình 58TRD: trdct
 • Cơ sở đo ảnh 2 58TRD: csda2
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 58CDE: nncn

Khóa 59:

 • Tin học chuyên ngành 59TRD: thcn
 • Nhập môn cầu 59CD1+2: nmc
 • Trắc địa cao cấp đại cương 1 59TRD: trddc1
 • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 59CD3+4: dakc
 • Kết cấu bê tông cốt thép 59CD3+4+5: kcbtct

Khóa 60:

 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 60CD5+6+E: dl
 • Vẽ địa hình 60TRD: vdh
 • Trắc địa cơ sở 1 60TRD: trdcs1
 • Môi trường và phát triển bền vũng 60CD1+2: mt

Khóa 61:

 • Ngoại ngữ 1 61CDE: nn1
 • Đại số 61CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: ds
 • Giải tích 1 61CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: gt1

 

Ngày 24 tháng 01 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật sv3624259: pt
 • Kết quả phúc tra Vật lí 1 SV 5161: pt
 • Phiếu sửa điểm Kết cấu thép 1 Sv 177559: psd
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Đường: datn
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Cầu: datn
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Trắc địa: datn
 • Nhập mon cầu DQT: DQT
 • Đồ án Lập các phương án cầu LOPNV11: dalpac
 • Cơ sở bản đồ DQT: DQT
 • Đồ án Cơ sở Trắc địa công trình LOPNV11: dacstrd
 • Đồ án nền móng LOPNV13: danm
 • Đồ án Thiết kế hình học và KSTK đường bộ LOPNV11: dahh

Khóa 58:

 • Ngoại ngữ chuyên ngành 58CD1+2++3+4: nncn
 • Kinh tế XD1 58CDE: ktxd1
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 58CD2+5: danmd
 • Cơ sở bản đồ 58TRD: csbd
 • Đồ án Trắc địa cao cấp 58TRD: datrd
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 58CD5: tkxdct1
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép 58CD5: datkct

Khóa 59:

 • Thực tập Địa chất công trình 59CD1+2+3+4+5+E: ttdcct
 • Nhập môn cầu 59CDE: nmc
 • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 59CD1+2: dakc
 • Kết cấu bê tông cốt thép 59CD1+2: kccbtc
 • Cơ học đât 59CD1+2: chd

Khóa 60:

 • Sức bền vật liệu 1 60CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: sbvl1
 • Môi trường và phát triển bền vững 60CD3+4: mt
 • Thực hành máy trắc địa60TRD: thmtrd

Khóa 61:

 • Tin học đại cương 61CD6: thdc
 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin phần 1 61CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: nlp1
 • Vật lí 1 61CDE: vl1

 

Ngày 7 tháng 02 năm 2017

 • Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT
 • Thiết kế XD cầu thép 1 DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Sức bền vật liệu 1 sv4660:psd

Khóa 58:

 • Kinh tế xây dựng 1 58CD5: ktxd1
 • Thiết kế XD cầu thép 1 58CDE: tkct1
 • Đồ án Thiết kế XD cầu thép 58CDE: dact
 • Thiết kế nền mặt đường 58CD1+2: tknmd

Khóa 59:

 • Vật liệu xây dựng 59TRD: vlxd
 • Nhập môn cầu 59CD5: nmc
 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 59CD3+4+5: qh&kt

Khóa 60:

 • Kỹ thuật điện 60CD5+6: ktd

Khóa 61:

 • Vật lí 1: 61CD3+4: vl1
 • Hình họa 61CD5+6+E: hh
 • Tin học đại cương 61CD1+3+4+5: thdc

 

Ngày 10 tháng 02 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv 80961: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1: pt

 

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Hình họa: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế nền mặt đường: pt
 • Kết quả phúc tra Tin học đại cương Sv46161: pt
 • Phiếu sửa điểm Thủy lực đại cương: psd
 • Cảng hàng không và sân bay QDT: DQT

Khóa 58:

 • Thiết kế nền mặt đường 58CD5: tknmd

Khóa 59:

-Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 59CD1+2: qhkt

Khóa 61:

 • Hình họa 61TRD: hh
 • Tin học đại cương 61CDE: thdc

 

Ngày 27 tháng 02 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Ngoại ngưc chuyên ngành sv486558: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế nền mặt đường: pt
 • Phiếu sử điểm Thiết kế nền mặt đường Sv306658: psd

Khóa 61:

 • Ngoại ngữ 2 60CDE: nn2

 

Ngày 28 tháng 3 năm 2017

 • Đồ án nền móng LOPNV15: danm

 

Ngày 17 tháng 4 năm 2017

 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 ngành Cầu + Đường: datn
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: DQT

 

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)