Điểm học kỳ 2 năm học 2016-2017

28/03/2017

Ngày 28 tháng 03 năm 2017

 • Nền móng DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT2 DQT: DQT
 • Kỹ thuật thi công cầu DQT: DQT
 • Thiết kế cầu DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Giáo dục thể chất 5 Sv 556159: psd
 • Kết quả phúc tra Vật liệu xây dựng sv33960:pt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu + Đường + Trắc địa: ttcb

Khóa 58:

 • Kinh tế trắc đại 58TRD: kttrd
 • Quan trắc biến dạng 58TRD: qtrbd
 • Thiết kế và xây dựngCBTCT2 58CDE2: cauBTCT2

Khóa 59:

 • An toàn lao động 59CD1+2: atld

 

Ngày 4 tháng 4 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv429358: pt
 • Phiếu sửa điểm Thực tập CBKT Sv 614954: psd
 • Kết quả phúc tra Quan trắc biến dạng Sv 142158: pt

Khóa 58:

 • Cảng hàng không sân bay 58CD1: hksb
 • Kỹ thuật giao thông 58CDE1: ktgt

Khóa 59:

 • Kinh tế xây dựng 1 59CDE: ktxd1
 • An toàn lao động 59CD3+4+E: atld

Khóa 60:

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 60CDE+TRD: tt
 • Thủy lực đại cương 60CD1+2: tl

 

Ngày 5 tháng 4 năm 2017

 • Trắc địa DQT: DQT
 • Đồ án Nền móng LOPNV11: danm

Khóa 58:

 • Thiết kế và XD cầu thép 2 58CDE2: ct2

Khóa 59:

 • Nền móng 59CD1+2+3+4: nm

Khóa 60:

 • Địa chất công trình 60CDE: dcct
 • Đo điện tử GPS 60TRD: ddtgps
 • Trắc địa cơ sở 2 60TRD: trd2
 • Sức bền vật liệu 2 60CD1+2+3+4+5+6: sb2

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD cầu thép 2: pt
 • Khoáng vật và Thạch học DQT: DQT
 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Cơ học đất Nền móng LOPNV11: chdnm
 • Thiết kế và XD hầm giao thông 1 DQT: DQT

Khóa 58:

 • Thiết kế và XD hầm giao thông 1 58CD1+2+E1+E2: hgt1

Khóa 59:

 • Đồ án nền móng 59CD1+2: danm
 • Kinh tế xây dựng 1 59CD5: ktxd1

Khóa 60:

 • Cơ học kết cấu 1 60CD1+2+3+4+5+6: chkc1
 • Thủy lực đại cương 60CD5+6+E: tl
 • Xác suất thống kê 60CDE: xstk

 

Ngày 13 tháng 4 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Cơ học kết cấu 1 Sv126160: pt

Khóa 58:

 • Thiết kế nền mặt đường 58CD3+4: tknmd
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT2 58CD2: ct2

Khóa 59:

 • Đồ án Nền móng 59CD5: danm
 • Nền móng 59CD5+E: nm
 • Nhập môn cầu 59CD3+4: nmc

 

Ngày 17 tháng 4 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Hóa học đại cương: pt
 • Kết quả phúc tra Đo đạc điện tử GPS Sv98660: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 2: pt
 • Kết quả phúc tra Cảng hàng không sân bay: pt

Khóa 59:

 • Kết cấu thép 1 59TRD: kct1

Khóa 60:

 • Thủy lực đại cương 60CD3+4: tldc

 

Ngày 21 tháng 4 năm 2017

 •  Nền móng LOPNV13: nm
 • Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Địa chất công trình sv178159: pt
 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv 560859: pt
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd

Khóa 58:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 58CD2+E2: dalpac
 • Kỹ thuật giao thông 58CD1: ktgt

Ngày 27 tháng 4 năm 2017

 • Phiếu sửa điểm Thực tập địa chất công trình: psd
 • Cơ học cơ sở 2 DQT: DQT
 • Cơ học đất DQT: DQT

Khóa 59:

 • Kinh tế xây dựng 1 59CD1+2: ktxd1 

 

Ngày 16 tháng 5 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Kinh tế xây dựng 1: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2 Sv 1528660: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD hầm GT1: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học đất sv 118859: pt
 • Kết quả phúc tra Thủy lực đại cương sv 1127757: pt
 • Cảng hàng không sân bay DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT

Khóa 61:

 • Thực hành vật lí 61CD6: thvl

 

Ngày 24 tháng 5 năm 2017

 • Bảng điểm lẻ Kỹ thuật điện Sv 656654: bdl
 • Thiết kế HH và KS đường bộ DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu DQT: DQT
 • Trắc địa LOPNV12: trd

Khóa 59:

 • Kinh tế xây dwungj 1 59CD3+4: ktxd1
 • Đồ án Nền móng 59CDE: danm

 

Ngày 7 tháng 6 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông Sv 244058: pt
 • Kết quả phúc tra Kinh tế xây dựng 1 Sv 314559: pt
 • Phiếu sửa điểm Đồ án Nền móng: psd
 • Cơ học đất LOPNV13: chd
 • Nền móng DQT: DQT

Khóa 59:

 • Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 59TRD: dakc
 • Đồ án Nền móng 59CD3+4: danm
 • Đồ án Thiết kế Cầu bê tông cốt thép 59CD5: datkcaubtct
 • Thiết kế và xây dựng Cầu BTCT 59CD5: tkxdcbtct

 

Khóa 61:

 • Thực hnahf vật lí 61CD1+3+4+E+TRD: thvl
 • Vẽ kỹ thuật 61CD 1+2: vkt

 

Ngày 12 tháng 6 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Hình họa Sv178159: pt
 • Cơ học đất Nền móng LOPNV9: chdnm

Khóa 61:

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (phần 2) K61: nlp2
 • Kỹ thuật nhiệt 61CD1+2+5++6: ktn
 • Thực hành vật lí 61CD5: thvl
 • Vẽ kỹ thuật 61CD5+6: vkt
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 61CDE: pl

 

Ngày 14 tháng 6 năm 2017

 • Chuyên đề cầu DQT: DQT

Khóa 58:

- Chuyên đề cầu 58CDE2: cdc

Khóa 60:

 • Giáo dục thể chất 4 60CD2+6+E: tc4
 • Giáo dục thể chất 4 60CD5: tc4
 • Địa chất công trình 60CD3+4: dcct

Khóa 61:

 • Giải tích 2 61CD1+2: gt2
 • Giải tích 2 61CD3+4+5+6+E+TRD: gt2
 • Thực hành vật lí 61CD2: thvl
 • Vẽ kỹ thuật 61CD3+4+E+TRD: vkt 

 

Ngày 22 tháng 6 năm 2017

 • Đồ án TK xây dwungj cầu thép LOPNV11: dact
 • Thiết kế XD cầu thép 1 DQT: DQT
 • Phiếu sử điểm Đồ án Kết cấu BTCT: psd
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv 859957: pt
 • Kết quả phúc tra Đồ án Cầu BTCT1:  pt
 • Đồ án Nền móng LOPNV12: danm

Khóa 58:

 • Thiết kế và XD hầm giao thông 2 58CD2: hgt2
 • Chuyên đề cầu 58CD2: cdc
 • Tin học ứng dụng cầu 58CDE2: tudc

Khóa 59:

 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 59CD4: dacbtct

Khóa 60:

 • Thủy văn và phòng trống thiên tai 60CDE: tv
 • Địa chất công trình 60CD1+2+5+6+TRD: dcct
 • Xác suất thống kê 60CD1+2: xstk
 • Tư tưởng HCM 60CD1+2+3+4+5+6: tt

khóa 61:

 • Hóa học đại cương 61CD1+2+3+4+5: hh
 • Thực hành hóa đại cương 61CD1+2+3+4+5+E: thh
 • Vật lí 2 61CD1+2+E: vl2
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 61CD5+6: pl

Ngày 29 tháng 6 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Những NL cơ bản của chủy nghĩa MLN 2 Sv 22061: pt
 • Kết quả phúc tra Máy xây dựng Sv 850655: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv 102261: pt
 • Thực tập Trắc địa LOPNV11: tttrd
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Đường: DATN
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Cầu: DATN

Khóa 58:

 • Đồ án Cơ sở đo ảnh 58TRD: dacsda
 • Đồ án Cơ sở trắc địa CT 58TRD: dacstrd
 • Trắc địa công trình chuyên ngành 58TRD: trdcn

Khóa 59:

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 1 59CD2: cbtct1
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 59CD2: dacbtct
 • Thiết kế HH và KS thiết kế đường bộ 59CD1+2+5: tkhh
 • Cơ sở đo ảnh 1 59TRD: csda1
 • Đồ án Tin học chuyên ngành 59TRD: dathcn
 • Địa chính chuyên ngành 59TRD: dccn

Khóa 60:

 • Lý thuyết sai số 1: ss1

Khóa 61:

 • Kỹ thuật nhiệt 61CD3+4+E: ktn
 • Vật lí 2 61CD3+4+5+6+TRD: vl2
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 61CD1+2: pl
 • Thực hành hóa đại cương 61CD6: thh
 • Hóa học đại cương 61CD6+E: hhdc

 

Ngày 03 tháng 7 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD hầm giao thông 2 : pt
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế HH và KS đường bộ SV 55459: psd
 • Đồ án Thiết kế HH và KS thiết kế đường bộ LOPNV11: dahh

Khóa 58:

 • Giao thông và đường đô thị 58CDE1: gt
 • Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ 58CD2+E1: qhgt
 • Tin học ứng dựng đường 58CD1: thudd
 • Đồ án Cơ sở Trắc địa công trình 58TRD: datrd
 • Cơ sở viễn thám 58TRD: csvt
 • Đồ án Cơ sở đo ảnh 58TRD: dacsda

Khóa 59:

 • Đồ án Thiết kế HH và KSTK đường bộ 59CD2: dahh
 • Cơ sở đo ảnh 1 59TRD: csda1

Khóa 60:

 • Giáo dục thể chất 4 60CD4: tc4
 • Sức bền vật liệu 2 60CDE+TRD: sb2

Khóa 61:

 • Pháp luật Việt Nam đại cương 61TRD: pl
 • Cơ học cơ sở 1 61CD5+6+E: chcs1

Ngày 6 tháng 7 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD hầm giao thông 2 Sv 514458: pt

Khóa 58:

 • Tin học ứng dụng đường 58CDE1: thudd
 • Xây dựng đường và đánh giá CL 58CDE2: xdd
 • Kinh tế quản lý và khai thác đường 58CD1+E1: ktktd
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ 58CD1: qhgtvt
 • Đồ án Kỹ thuật giao thông 58CD1+E1: daktgt

Khóa 59:

 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 59CDE: dacbtct
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 59CDE: tkxdc
 • Đồ án Thiết kế hình học và KSTK đường bộ 59CD1: dahh

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2017

 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Trắc địa: datn
 • Kết quả phúc tra Quy hoạch GTVT: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế HH và KSTK đường: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện SV 279755: pt
 • Két quả phúc tra Hóa học đại cương:pt
 • Phiếu sửa điểm Đồ án Trắc địa công trình SV 3401158: psd
 • Phiếu sửa điểm Thủy văn và phòng chống thiên tai SV 66160: psd
 • Phiếu sửa điểm Giáo dục thể chất 4 SV 141460: psd
 • Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT

Khóa 58:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 58CD2: dalpac
 • Khai thác kiểm định cầu 58CD2: ktkdc
 • Hệ thống thông tin địa lý 58TRD: ttdl
 • Xây dựng và đánh giá CL 58CDE1: xdd
 • Đồ án Xây dựng đường 58CDE1: daxdd

Khóa 59:

 • Hệ thống thông tin địa lý 59TRD: ttdl
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 59CDE: nncn
 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 59CD1+2+3+4+5+E: pps
 • Thiết kế và Xây dựng Cầu BTCT 1 59CD3+4: tkcbtct
 • Đồ án Thiết kế cầu BTCT 59CD3: dacbtct
 • Kết cấu bê tông cốt thép 59TRD: kct
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 59CD3+4+E: tkhh
 • Đồ án Thiết kế HH và KSTK đường bộ 59CD3+5: dahh
 • Trắc địa cao cấp đại cương 59TRd: trd
 • Đồ án Địa chính đại cương 59TRd: dadc

Khóa 60:

 • Cơ học kết cấu 60CDe+TRD: chkc1
 • Giáo dục thể chất 4 60TRD: tc4
 • Thực tập Trắc địa cơ sở 60TRD: tttrd
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 60CD1+2+3+45+6: tv

Khóa 61:

 • Ngoại ngữ 2 61CDE: nn2
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 61CD3+4: pl

 

Ngày 19 tháng 7 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Xác suất thống kê: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt
 • Phiếu sửa điểm Thực hành hóa đại cương: psd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: DQT

Khóa 58:

 • Đường sắt 58CD1: ds
 • Đồ án Xây dựng đường 58CD1: daxdd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 58CD1: xdd

Khóa 59:

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 1 59CDE: ct1
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 59CDE: dacbtct

Khóa 60:

- Xác suất thống kê 60CD5+6: xstk

 

Ngày 24 tháng 7 năm 2017

 • Phiếu sửa điểm Nền móng: psd
 • Phiếu sửa điểm Chuyên đề cầu SV 216858: psd
 • Kết quả phúc tra TKHH và KSTK đường: pt
 • Kết quả phú tra Trắc địa cao cấp: pt

Ngày 27 tháng 7 năm 2017

 • Bảng điểm lẻ Vật lí 2 SV 17961: bdl
 • Kết quả phúc tra Trắc địa cao cấp 2: pt
 • Kết quả phúc tra Hình họa SV 39860:pt

Khóa 58:

 • Tin học ứng dụng cầu 58CD2: tudc

 

Ngày 7 tháng 8 năm 2017

Khóa 58:

 • Xây dwungj đường và đánh giá chất lượng 58CD2: xdd

Khóa 60:

 • Vật liệu xây dựng 60CD1+2+3+4+5+6+E: vlxd

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Thủy văn và phòng chống thiên tai Sv193460: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện Sv 66160: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1 Sv 3293458: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv 3053659: pt
 • Kết quả phúc tra Các PPS trong CHKC Sv296059: pt

Khóa 59:

 • Đồ án TKHH và KTTK đường bộ 59CD4+E: dahh
 • Thực tập công nhân ngành Cầu + Trắc địa: ttcn
 • Thực tập công nhân ngành Đường: ttcn

 

Ngày 29 tháng 8 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Thực tập công nhân SV 489459: pt
 • Phiếu sửa điểm Thủy văn và phòng tróng thiên tai SV 1528460: psd
 • Phiếu sửa điểm Đồ án thiết kế cầu BTCT SV 02102211: psd
 • Phiếu sửa điểm Giáo dục thể chất 4 SV 52660, 96360: psd
 • Kết quả phúc tra Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ Sv314958: pt

Ngày 20 tháng 9 năm 2017

 • Phiếu sử điểm Xây dwungj đường và đánh giá chất lượng Sv 285858: psd
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và KSTK đường Sv400459: pt
 • Đồ án tốt nghiệp đợt 4 ngành Cầu: datn
 • Đồ án tốt nghiệp đợt 4 ngành Đường + Trắc địa: datn
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)