Tìm kiếm theoXóa bộ lọc
Bộ môn
 • Cầu và công trình ngầm
 • Đường ô tô và đô thị
 • Cơ đất nền móng
 • Trắc địa
 • Địa chất và công trình
 • Nhân sự khác
Học vị
 • Tiến sĩ
 • Thạc sĩ
 • Kỹ sư
 • Cử nhân
Học hàm - Chức danh
 • Giáo sư
 • Phó giáo sư
 • Giảng viên chính
 • Giảng viên
 • Công tác khác
Chức vụ
 • Trưởng khoa
 • Phó trưởng khoa
 • Trưởng bộ môn
 • Phó trưởng bộ môn
 • Giảng viên kiêm nhiệm khác
 • Giảng viên không kiêm nhiệm
 • Thư ký khoa
Hiện trạng công tác
 • Đang giảng dạy
 • Đang đi học nước ngoài
 • Về hưu tham gia giảng dạy
 • Làm công việc khác ngoài giảng dạy
 • Nghỉ hưu