Lãnh đạo qua các thời kỳ
Chức vụ
 • Trưởng khoa
 • Phó trưởng khoa
Nhiệm kỳ
 • Nhiệm kỳ 11 năm 2019 - 2024
 • Nhiệm kỳ 10 năm 2014 - 2019
 • Nhiệm kỳ 9 năm 2009 - 2014
 • Nhiệm kỳ 8 năm 2004 - 2009
 • Nhiệm kỳ 7 năm 1997 - 2004
 • Nhiệm kỳ 6 năm 1990 - 1997
 • Nhiệm kỳ 5 năm 1988 - 1990
 • Nhiệm kỳ 4 năm 1983 - 1988
 • Nhiệm kỳ 3 năm 1980 - 1983
 • Nhiệm kỳ 2 năm 1971 - 1980
 • Nhiệm kỳ 1 năm 1966 - 1971