ai có đề thi sức bền vật liệu 1 th́ post lên cho minh với,và lời giải nữa nhé.thanks